विचारसागर रहस्य तरंग ४ [४०]प्रमाणाचा विचार व त्यांचा उपयोग.पाठ क्र.८४ पा.नं.१२८-१३०.

११)विचारसागर पाठ क्र३९. https://www.youtube.com/watch?v=7MW8T... १२) विचारसागर पाठ क्र.४०. https://www.youtube.com/watch?v=tpesX... 13]विचारसागर पाठ क्र ४१ https://www.youtube.com/edit?video_re... १४)विचारसागर रहस्य तरंग ४ आत्मानंदाची…

विचारसागर रहस्य तरंग ४ [३८] बाह्यपदार्थ ज्ञानाची रिती .पाठ क्र.८१ पा.नं.१२५.

११)विचारसागर पाठ क्र३९. https://www.youtube.com/watch?v=7MW8T... १२) विचारसागर पाठ क्र.४०. https://www.youtube.com/watch?v=tpesX... 13]विचारसागर पाठ क्र ४१ https://www.youtube.com/edit?video_re... १४)विचारसागर रहस्य तरंग ४ आत्मानंदाची…

विचारसागर रहस्य तरंग४ [३७]कूटस्थ व चिदाभास यांचे भान कसे होते.पाठ.क्र.८० पा.नं.१२४-१२५.

११)विचारसागर पाठ क्र३९. https://www.youtube.com/watch?v=7MW8T... १२) विचारसागर पाठ क्र.४०. https://www.youtube.com/watch?v=tpesX... 13]विचारसागर पाठ क्र ४१ https://www.youtube.com/edit?video_re... १४)विचारसागर रहस्य तरंग ४ आत्मानंदाची…

विचारसागर रहस्य तरंग ४ [३५] आभासाच्या सात अवस्था.पाठ क्र.७८ पा.नं.१२१-१२२.

११)विचारसागर पाठ क्र३९. https://www.youtube.com/watch?v=7MW8T... १२) विचारसागर पाठ क्र.४०. https://www.youtube.com/watch?v=tpesX... 13]विचारसागर पाठ क्र ४१ https://www.youtube.com/edit?video_re... १४)विचारसागर रहस्य तरंग ४ आत्मानंदाची…

विचारसागर रहस्य तरंग ४ [३४]ब्रह्माहून भिन्न असणाऱ्या आभासास मी ब्रह्म आहे ..पाठ क्र.७७ पा.नं.१२०.

११)विचारसागर पाठ क्र३९. https://www.youtube.com/watch?v=7MW8T... १२) विचारसागर पाठ क्र.४०. https://www.youtube.com/watch?v=tpesX... 13]विचारसागर पाठ क्र ४१ https://www.youtube.com/edit?video_re... १४)विचारसागर रहस्य तरंग ४ आत्मानंदाची…

विचारसागर रहस्य तरंग ४.[१०]अनिर्वचनीय पदार्थोत्पत्तीचा प्रकार.पाठ क्र.५३ पा.नं.

#vedant#purushottam maharaj bawaskar #bavaskar maharaj १]विचारसागर पाठ क्र २७ https://www.youtube.com/watch?v=iVi4581nQx4 २]]विचारसागर पाठ क्र २८ https://www.youtube.com/watch?v=_hpob-kf1V0&t=2s ३]विचारसागर पाठ क्र २९…

विचारसागर रहस्य तरंग ४ (१७)कल्पिताच्या अधिष्ठानाविषयी शंका व समाधन.पाठ क्र.५९,पा.नं.९७-९८.

१]विचारसागर पाठ क्र २७ https://www.youtube.com/watch?v=iVi4581nQx4 २]]विचारसागर पाठ क्र २८ https://www.youtube.com/watch?v=_hpob-kf1V0&t=2s ३]विचारसागर पाठ क्र २९ https://www.youtube.com/watch?v=x7ZT2ik_uB0 4]विचारसागर पाठ क्र३०…